Агын тойрогой «Театрай намар-2017» гэһэн Дашарабдан Батожабайн нэрэмжэтэ зүжэг нааданай харалгада Могойтын «Будамшуу» арадай театр түрүү һуури эзэлжэ, тойрогой Захиргаанай мүнгэн шанда хүртөө юм.

 

Е.Базаров (зүүн гарһаа), М.Лхамажапов, Д.Базарова зүжэг нааданай үедэ.

 

Артистнар Мунко Лхамажапов, Евгений ба Дарима Базаровтан ба олоной үзэгдэлдэ хабаадаһан оюутад А.Чеховэй «Дурадхал» (Предложение) зүжэгөөр табигдаһан «Инаг дуранай элшэ хүсэн» гэһэн хүгжэмэй шог наада хүхюу зугаатайгаар гүйсэдхэжэ, олоной дура татаа. Режиссёр Бато Цыденов - «Эрхим зүжэг найруулагша», уран шүлэгшэ Баян-Далай Доржиев – «Эрхим оршуулагша» гэһэн Гарма Цырендашиевай тусхай шангуудаар урмашуулагдаба. «Будамшуу» театрта «Эрхим арадай театр» гэһэн Чойжил-Лхама Базароной нэрэмжэтэ шан барюулагдаһан байна.

 

Дэлгэрэнгыгээр 48-дахи дугаарта

You have no rights to post comments