«Метис» хэлэтэй рэп!
«Сайн байна, буряадууд,
приветствую друзья!
Я - сторонник поддержки
родного языка,
Сейчас немного расскажу вам
про бурятский язык,
Буряад хүнүүд хадаа
буряадаар дуугарыт!
Манай хэлэн гоё, гүнзэгы удхатай,
Много разных слов
оканчиваются на «ай»:
Жаргалтай, буянтай и ута наhатай.
После этих слов обычно говорят:
«Болтогой!»
Многогранный и богатый
наш бурятский язык,
И с акцентом, ага,
много кто говорит.
Ценить его мы должны,
язык наш золотой,
Булта хамта дуугарая,
если вы со мной!
Эртын урда сагта, помню,
говорили мне:
«Хэлэеэ мэдэдэг хүн эгээл хүндэтэй!»
Я призываю всех учить язык,
это не сложно,
Yдэр бүри по десять слов
учить же можно?
Поэтому, друзья,
нужно для себя понять,
Абы эжын наказы
давайте выполнять!
Великий и могучий
мы сохранить должны,
Түрэл Буряад хэлэеэ үргэжэ ябагты!» - гэhэн Тимур Дашинимаевай рэп-найруулгаар буряад хэлэнэй челлендж старт абажа, интернедые нэрьеэhэн ушартай. Түрүүшын хоёр долоон хоногой туршада тус видео 18 мянгаhаа үлүү хүн нээжэ хараhан байна. Буряад хэлэнэй хүгжэлтын байдалда ёhото хубисхал болобо! Залуушуулай түрэл хэлэндээ эльгэлэн, ондоогоор хандажа эхилhэн ушар – хубисхал! Интернедээр магтуулжа, дэлхэйе тойроод ниидэhэн буряад хэлэн – хубисхал!
- Минии үүсхэл иимэ олон хүн дэмжэхэ гэжэ огто hанаагүйб, - гээд Тимур Дашинимаев үргэлжэлүүлнэ. Түрэл хэлэн тушаа миин лэ өөрынгөө hанал бодолнуудые харуулжа, рэп-найруулга зохёогоо hэнби.
Тимур - Томск хотын дээдэ hургуулиин 1-дэхи курсын оюутан. Тэндэ, нютагhаа холо, хүбүүн түрэл буряад хэлэн дээрээ хөөрэлдэхэ хүсэлдэ абтаhан ушартай.
- Тываhаа, Яхадhаа ерэhэн оюутад булта хоорондоо түрэл хэлэн дээрээ харилсадаг, - гээд тэрэ хөөрэнэ. - Тэдээн сооhоо ганса бидэ, буряадууд, түрэл хэлэеэ мэдэдэггүй, хоорондоо ородоор хөөрэлдэдэгбди. Тэрэ ехэ аягүй байдал даа! Тиимэhээ би буряад хэлэеэ шудалхые уряалhан видеоролик буулгаад, залуушуулай дунда тарааха гэжэ шиидээб.
Тимур Дашинимаевай үүсхэл эгээл түрүүн Зэдэ нютагай Нима Нимаев дэмжэжэ, өөрын рэп-найруулга зохёожо буулгаад, интернедтэ табиhан байгаа. Саашадаа буряадай интернет ёhото тэhэржэ, элдэб нютаг хэлэнүүдые ородтой холиhон «метис» рэп-найруулганууд виртуальна түбиин уудамаар аяншалжа эхилhэн байна.
Элитэ хүгжэмшэн Алагуй Егоров, «Хатхур Зу» гэhэн бүлгэмэй гэшүүн байhан Сергей Биликтуев, түрэ наадануудай «ялас» гэмэ хүтэлэгшэ Доржи Найданов, Голландиин уран зурааша Уотер Кордувенер, олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй сурбалжалагшад г.м. хабаадажа, буряад хэлэнэй виртуальна флешмобто эршэмтэй хүсэ оруулаа.
Зэдынхид «ч», «ц» абяагаар сал-гитажа, агынхид hунааhан утаар аялгатажа, хурамхаанайхид ой тайгаар сууряатажа, үзэг үгөөрөө илгараашье hаа, зүрхэ сэдьхэлээрээ, hанал бодолоороо «нэгэ бүхэли буряад арадбди» гэhэн мэдэрэлтэйгээр дуулалдаhаниинь сэнтэй.

You have no rights to post comments