Бурханай орон – Алхана уулын үбэртэ бүгэдэ буряад арадые нэгэдүүлһэн Будда бурханда зорюулагдаһан Алханын найман субаргын рамнай үргэгдөө. Үндэр түрэлтэ 14 дугаар Далай ламын үршөөлөөр баригдаһан 8 субаргын баяр ёһололой нээлгэдэ хүндэтэ айлшаар бууhан XXIV бандида хамба лама Дамба Аюшеев шүтөөнэй гуламта рамнайлаа.
Буян шажанай хэмжээ ябуулгада Үбэр Байгалай хизаарай амбан захирагшын уялга дүүргэгшэ Александр Осипов, сенатор Баир Жамсуев, тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшын уялга дүүргэгшэ Билигма Будаева ба бусад хүндэтэ айлшад олоор хабаадаа. Россиин Буддын шажанай заншалта Сангхын Буряад ороной, Үбэр Байгалай хизаарай дасангуудай шэрээтэнэр, санаартан буянта хэрэгтэ хабаадалсаһан байна. Агын тойрогой ажаhуугшад, айлшад, жиндагууд, һүзэгшэд олоор ерэжэ, субаргада мүргөө, гороо хээ.
   Нангин шүтөөнэй Алхана уулын үбэртэ субаргын һубарин бодхоогдохо хэрэгтэ ажаһуугшад бүгэдөөрөө хабаадалсажа, хүн бүхэн хубитаяа оруулалсаһан байна. Тиигэжэ арад түмэнэй хүсөөр, Россиин Буддын шажанай заншалта Санхын, сенатор Баир Жамсуевай, тойрогой Захиргаанай болон Буряад ороной засаг зургаанай дэмжэлтээр, эмхидхэлэй хорооной аша оролдолгоор субаргын барилга бүтээ гээшэ.
Алханын найман субаргын рамнайда зорюулагдажа, һур харбалгаар, буряад барилдаагаар мүрысөөнүүд, зэргэ «В нас сила земли забайкальской» гэһэн этно-фестиваль эмхидхэгдээ.

You have no rights to post comments