Агын аймагай соёлой гуламтада залгалаа байшан – дулаан туалет баригдана. Шэтэ хотын «СПК Альянс» эмхиин (директорынь - Елена Малых) барил-гашад туалет барина. Мүнөө үедэ байшанай һууриин нүхэн малтагдаа. Гол байшанһаа сорго татаха ажал хэгдэхэ. Соёлой байшан ороходоо, тайзан дээрэ дуу дуулажа, гоёор хатаржа байһан артистнарые харадаг һаа, мүнөө шэрэ болошоһон хубсаһатай ажалшадтай уулзабабди. Хүшэгэ, гэрэлтүүлгэ, һандалинууд хуряагаатай, хүнэг, шэрэ ба бусад хэрэгсэлнүүдые бариһан зоной сүлөөгүй ажалаа хэхэ байдал үзэгдөө. Хүлөөш табиха газар үгы: бүхы тээ барилгын материалнууд табяатай. Заһабарилгын ажал августын 1-һээ эхилһэн байна. Зоной хубсаһа үлгэдэг газарта, артистнарай концертдэ бэлдэдэг, директорэй таһалганууд соо шала дээрэнь ламинат дэлгээгдээ. Бидэнэй ябахада, зоной кино, концерт харадаг танхим линолеумоор хушагдажа байгаа. Эндэ аха дүүнэр Андрей, Антон, Денис Щукинууд, Барас Сультимов гэгшэд шала дээгүүр линолеум дэбдинэ. Фойе соо, хоёрдохи дабхарта ханануудһаа хуушан обойнуудые шуулажа абаад, шэнэ обой няана, шэрдэнэ. Виктор ба Марина Пархимовичтан гэр бүлөөрөө, Валентин Антоновский үглөөнэй 8 сагһаа үдэшын 9 болотор шэрдэлгын ажал ябуулна. Заһабарилгын ажал ударидагшад барилгын нөөсэ хэрэгсэлнүүдээр таһалгаряагүй хангана. Обой, сабуу, шэрэ г.м. хэрэгсэлнүүдые Агын «Метр» наймааһаа абажа асархадань, хүдэлмэрилэгшэд ажалаа тогтоонгүй үргэлжэлүүлнэ. Байшан руу ородог хэрэлсын талмайн, мүн 2-дохи дабхар руу гарадаг гэшхүүр дээгүүр дэбдеэтэй хуушарһан плиткэнүүд Шэтэһээ абтаһан «Аким» гэһэн керамическа плиткэнүүдээр һэлгүүлэгдэнэ. Соёлой байшанай барилга «Развитие культуры в Забайкальском крае» гэһэн гүрэнэй программын шугамаар ябуулагдана. Үмсын хэрэг эрхилэгшэ Артурик Айрапетян барилгын ажал ударидана. А.Айрапетянай мэдүүлһээр, заһабарилгын ажал сентябриин 30 болотор дүүрэхэ болзортой.
 

You have no rights to post comments