Агын тойрогой, хизаарай мори hоридог хамтын, үмсын ажахынууд Үбэр Байгалда түрэһэн гүйгөөшэ хүлэгүүдээ урилдаанда асарhан байна. Элдэб үүлтэрэй, тэрэ тоодо сэбэр үүлтэрэй донской, буддёновско гүйгөөшэд, буряад морид тооһо бурьюулан урилдаа. Манай нютагай үүлтэрэй морид бэеэр хэды жааханшье hаа, тон боро шэрхи, сүлхэ, холын зайнуудые амарангүй гаталха аргатай, тэнюун абаритай байдагаараа дахяад шалгараа.
   Хамтадаа 69 морин арбан гурбан урилдаанда табигдажа, фиништэ түрүүн ерэхэеэ оролдоо бэлэй. Түрүүлhэн моридто соло, магтаал зэдэлээ.
Тойрогой Захиргаанай тогтооһон Ехэ шанда Шандали нютагай, үмсөөрөө моридые үсхэбэрилдэг Түмэн Жамбалдоржиевай суута Севар хээр (шодоогынь - Цыдып Батоев) хүртэhэн байха юм. Шулуутайн «Аргал» ажахын Ж-Б.Жанабазаровай гүйгөөшэд олон зайнуудта түрүүлжэ, ниитэ дүнгөөр түрүүшын һуурида гараа. Могойтын аймагай «Победа» ажахын морид хоёрдохи һуури асаржа, нютагайхидаа баясуулаа. Шандалиин моришон Түмэн Жамбалдоржиевай хүлэгүүд шангай гурбадахи һуурида хүртѳѳ юм.

 

   УРИЛДААНАЙ УРДА ТЭЭ
   Нээлгын баяр ёһололой боложо байха үедэ конюшниин хорёо соо элдэб зүһэтэй: хуа, улаан, һаарал, хүрин, халтар хара, хээр, шаргал, сайбар, соохор моридые урилдаанда табихыень шодоогууд бэлдэжэ байгаа. Хүнгэн бэетэй залуу хүбүүд дааган, үреэ, агта, азарга, шүдэлэн, хизаалан, һоёолон моридые, гүүнүүдые унаһан, хорёо соогуур гүйлгэнэ. Хорёодо уяатай байһан морид һууридаа байжа ядажа байһан хэбэртэй, урда хоёр хүлөөрөө собхоржо байнад. Шодоогуудаа хүлеэнги, гүйлгэхые бэлэн болошонхой. Улаан, ногоон, шара хубсаһа, сабхи, хартууз үмдэһэн шодоогууд моридоо урилдаанда бэлдэхэнь сүлөөгүй. Мори урилдаанда дуратайшуулай танил болоһон мэдээжэ шодоогууд: Зорикто Занданбазаров, Содном Биликтуев, Доржи Батоев, Ганбулат Удаев, Сергей Старицын, Цыдып Батоев, Рабдан Цыденов, Баярто Норбосамбуев гэгшэд дахяад хүлэгүүдые зайдалхань. Эдэ хүбүүд багаһаа мориндо улигтай, агта хүлэгүүдэй хүдөө талада ябабашье, баряад унаха дүрэ шадабаритайнууд. Мүн һаял морин дээрэ һууһан хүбүүдшье бии. Удангүй мори урилдаан эхиеэ абаа.

 

   Шодоог Арьян Жаргалов:
   - Аба эжын хэлэһээр, гурбатай байхадам, аханарни морин дээрэ хажуудаа һуулгаад ябадаг байһан. Үбэр Аргалида ажаһуухадаа, аханараа дахажа, мори унаад ябажа һураа һэм. Түрүүн эмээлэй бүүргэһээ барижа, тииһээр хазаар баряад гүйлгэдэг болооб. Агада һуража байхадаа, эхин шатын ангиин һурагша ябаад, мори урилдаанда хабаадажа эхилээ һэнби. Мүнөө 25 наһатайб. Хамта дээрээ зуу гаран эмниг мори һургаһан байнаб. Үнгэрэгшэ жэл Эрхүүдэ «Алтаргана» нааданда Бага хүлэг, Хээгшэн гүйгөөшэдые унажа, 3-дахи һуурида гараа бэлэйб. Тойрогой конюшнида олон мори унажа, амжалта туйлаһан байгдана. Жэшээлхэдэ, Будаланай Мантагар, Агын үүлтэртэ ажахын Мазгаш болон олон хүлэгүүдые зайдалжа, урилдаанда түрүүлһэнби. 

 

 

Шодоог Арсен Базарсадаев:
- Ага-Хангилда 9-дэхи ангида һурадаг байхадаа, мори урилдаанда хабаадажа эхилээб. Тэрэ гэһээр мүнөө болотор шодоог боложо, мүрысөөнүүдтэ хабааданаб. Мори урилдаанай хаһа хаалгын мүрысөөндэ Гүнэйн Цокто Жамьяновай Дилайт, Дебют, Соохор, Московская Ода хүлэгүүдые унааб. Соохор ба Московская Ода хүлэгүүд 3-дахи ерээ. Мүнөө намар сэрэгэй албанда татагдахамни. Агадаа дүтэ алба хаагаа һаа, мори урилдаанда хабаадажа байхаб гэжэ найданаб. 

You have no rights to post comments