Тус һургуулиин тоо бодолгын багша, ангиин хүтэлбэрилэгшэ Баирма Кимовна Жаргалова Амарсаниие конкурсдо бэлдэһэн байна. Амарсан энэ конкурсдо «Арт-лидер» гэһэн янзада шалгараа. Тэрэ хоёрдохи жэлээ һурагшадай өөһэдыгөө хүтэлбэриин соёлой министр ябана, һурагшадые ударидажа, һургуулида, нютагтаа болоһон соёлой хэмжээ ябуулгануудта хабаададаг. Юу хэхэбибди, яахабибди гэлдээд, һурагшад, илангаяа бага ангиинхид Амарсанда хандадаг юм. «Үетэн нүхэдөө, дүү зониие дахуулжа, ниитэ ажал бүтээжэ байхада, намда гоё», - гэжэ Амарсан хэлэнэ. Тэрэ Раджана Бадмажапова, Бальжин Лодоева, Баир Цыденов, Виктория Пурбуева ба бусад эдэбхитэй һурагшадтай суг һургуулидаа дискотекэ, суглаа ба хэмжээ ябуулгануудые эмхидхэдэг юм. Һурагшадай юрэнхылэгшэ - Баир Жамьянов. Һурагшадтаяа нютагтаа волонтёрско ажалда хабаададаг. Амарсан һуралсалдаашье ондоохон, эрдэм номдоо харюусал-гатайгаар хандадаг. Ород хэлэнэй ба литературын, биологиин ба химиин, географиин хэшээлнүүдээр һонирходог. Багшанарынь һурагшаяа магтадаг. Амарсан багшанарайнгаа үгэһэн захяа заабаринуудые заатагүй дүүргэдэг. Түүхын ба обществоведениин хэшээлнүүдээр олимпиаданууд-та түрүүшын һуури эзэлһэн. «Эдир Будамшуу» гэһэн аймагай конкурсдо хабаадажа, 1-дэхи һуурида гараһан байна. Буряад ороной конкурсдо хабаадажа, тусхай шангаар урмашуулагдаа һэн. Хүнгэн атлетикээр бэеэ һоридог. Тээсгэн Монголой Чойбалсан хотодо үнгэргэгдэһэн уласхоорондын мүрысөөндэ нютагайнгаа һурагшадтай, Б.Гуродармаев багшатаяа хабаадаад ерээ. Амарсан нэгэ модо зайда урилдажа, мянга гаран хабаадагшадай дунда 23-дахи ерээ бшуу. Эдир армейцүүдэй хоорондо харалга-конкурсдо, патриотическа мүрысөөнүүдтэ эдэбхитэйгээр ха-баададаг. Пневматическа винтовкоор мэргэнээр буудадаг, аймаг соогоо можоороо 1-дэхи һуури эзэлһэн байна. Калашниковай автомат 29 секундын туршада задалаад, һөөргэнь суглуулдаг. Барилдаанай секцидэ ябадаг. Амарсан дунда һургуулияа дүүргээд, Хабаровскын МВД-гэй дээдэ һургуулида һураха эрмэлзэлтэй.
   Нютагайнгаа зониие, наһатай-шуулые хүндэлдэг, зонтой даамайханаар хөөрэлдөө дэлгээжэ шададаг. Амарсан аба эжыдээ ехэ дуратай, алтан лэ түрэлхидтэйб гэжэ хэлэнэ. Аба эжынь - нютагтаа хүндэтэй зон. Боро Шухуров абань - малшан, эжынь - Бэлла. Амарсан дээрээ Дулма эгэшэтэй, тэрэнь Улаан-Үдэдэ ажаһуудаг. Нагмита дүү басаганиинь - 1-дэхи ангиин һурагша. Амарсан зоной дунда туһатай байһайб, хэлэһэн үгэдөө хүрэжэ, һурагшадайнгаа дунда хүндэтэй ябаһайб гэжэ бододог.

You have no rights to post comments