Энэ хаһа хахад хубииень онлайн-формадаар эмхидхээ. Эндэ һая Интернедээр түгэсхэлэй концерт табиһан байба. "Энэ жэл бидэндэ үрэжэлтэй, алишье талаар урагшатай байгаа. Харагшадтаа халуун баярые хүргэнэбди.", - гэжэ театрай директор Оюна Дарижапова хэлээ.

Концерт: https://youtu.be/7pfLy31TrRk ссылкээр харахаар байна.

Ссылка на концерт https://youtu.be/7pfLy31TrRk

 

You have no rights to post comments