Тэдэ ерэхэ жэл муниципальна модельнэ библиотекэнүүдые байгуулха аргатай болоо. Агын аймагай номо сан - 10, Үзөөнэй номо сан - 5 сая түхэриг абажа, түһөө түсэб бэелүүлхэ юм. Үзөөнэй номой сан тус проектын ашаар уншагшадай мүнөө үеын эрилтэ дүүрэн дааха аргатай болохо бшуу. Ехэ хэмжээнэй заһабарилга хэхэ, компьютер ба бусад интерактивна хэрэгсэлнүүдые абаха түсэб табина. Номой жаса шэнэ номуудаар хангагдаха. Энээн тушаа Үзөөнэй номой сангые даагша Любовь Цыбендоржиева олондо мэдүүлнэ.

You have no rights to post comments