Энэ концерт-нааданда 19 hургуули хабаадаа. Хоёр үдэрэй туршада коллектив бүхэн тусгаар һайн бэлэдхэлтэй номернуудые тайзан дээрэ табижа, талаан бэлигээ ялас гэмээр харуулаа, харагшад-нютагайхидаа баясуулаа юм.
  Эсэстэнь жюриин гэшүүд дүн хамта 11 номинацяар шангай hууринуудые гаргаhан байна. Дүн гаргахань бэлэн бэшэ байгаа ёһотой, юундэб гэхэдэ хабаа-дагшад Алдар солын болон дурасхаалай жэлдэ зорюулагдаһан наадануудаа харагшын зүрхэ сэдьхэл эзэлхээрээр харуулжа шадаа бшуу. Тиигэбэшье эгээл олон шангай hууринуудые эзэлһэн Амидхаашын дунда hургуулиин ажалша коллективые тэмдэглэмээр.
  Тус уран hайханай харалга хадаа Агын аймагай багшанарай профсоюзай хорооной үүсхэлээр эмхидхэгдэдэг, заншалта болонхой гэжэ һануулая.

You have no rights to post comments