Мүyнөө дэлхэйдэ, манай гүрэн соо ехэ орёо саг тохёологдоод байна… Тиигэбэшье театрнууд хүдэлhөөр, зүжэгүүдээ бэлдэжэ байнхай. Агын «Далитэ» театрай артистанар тэдэнэй хоорондо.

- «Хүндэтэ харагшад! Мартын мүнөөдэр 15:00 сагта «Жил, был пес» зүжэгөө, театрайнгаа aginskiiteatr инстаграмм хуудаhанда   сэхэ дамжуулхабди», гэжэ тэрэл хуудаhан дээрэ бэшээнэ .

You have no rights to post comments