Балдан Юндунов 1372-дохи Кутузовай, Богдан Хмельницкиин орденгуудтай зенитно-артиллерийскэ гвардейскэ полкдо алба ябуулаа. Энэ полкдо алба хаагшад: Жамцаранов Бато-Болот – Согто-Хангилһаа, Жамцаранов Чимит – Сахюуртаһаа, Базарон Жигмит-Жаб – Шандалиһаа, Гарбуев Дабаа – Ага-Хангилһаа, Чирнинов Эрдэни – Агаһаа, Базаров Цырен-Доржи, Жаргалов Жаб – Догойһоо, Жамцаранов Тобоон, Доржиев Дабаа – Зугаалайһаа, Чимитов Дарма, Базаров Еши, Соржиев Бальжинима – Хара-Шэбэрһээ, Номоконов Василий (суута снайпер С.Д.Номоконовой дүү) – Харымай аймагай Талашаһаа. Эдэ нүхэд сооһоо Б.Соржиев Одер дээрэ алуулһан байгаа, бэшэниинь амиды мэндэ нютаг ороноо бусажа ерэһэн байнад.
   Энэ шэнээр эмхидхэгдэһэн полк дабшалхы замаа Номгон Доной наанаһаа эхилээд, Днепр дээгүүр гаталжа, Украинын ниислэл Киевые сүлѳѳлэлсѳѳ.

   Румыниин, Польшын газар уһан дээгүүр Германи орожо, Эльбэ мүрэн дээрэхи Дрезден хото эзэлээд байтарынь, фашис Германи капитуляцида орожо, Москвада Илалтын салют үгтѳѳ бэлэй.

   Ефрейтор Юндунов энэ дайлалдажа ябахадаа, гвардейскэ зенитнэ артполкын нэгэ орудиин расчёдой буулгуулһан фото-зураг хадагалжа байдаг. Тэрэ фото-зурагта зүүн талаһаа зогсогшод гэхэдэ: Лопатин – расчёдой командир, Крупнов – I наводчик, Д.Гарбуев – II наводчик, Суханов – һомологшо, Шашков – I буудагша, Плюхин – II буудагша, Б.Юндунов – һомо зѳѳгшэ. Орудиинь щидтэ долоон улаан мүшэн зураатай, дайсанай долоон самолёт унагааһанай габьяата тэмдэг болоно. Энэ полк Чехословакида амаржа зуһаад, намар, сентябрьда, Эхэ ороноо бусаһан ха.
   Балдан Юндунов 1945 оной октябрьда сэрэгһээ табигдажа, нютагаа бусаһан байна. Энэ дайлалдажа ябаха зуураа нэгэшье шархатаагүй, элүүр энхэ ерэһэн байгаа. «За отвагу», «За боевые заслуги», «Германиие илаһанай түлѳѳ» медальнууд Балдан Юндуновай дайшалхы габьяа харуулна, хожомынь ойн баярай медальнууд нэмэнхэй.
   Мүн Украинын I фронтын сэрэгые командалагша Советскэ Союзай маршал И.С.Коневой, фронтын штабай дарга, армиин генерал И.Петровой, фронтын Сэрэгэй соведэй гэшүүн, генерал-лейтенант К.Крайнюковой гар табилгатай, гвардиин ефрейтор Балдан Юндуновта 1945 оной июльдэ барюулһан баярай грамота гэртэнь бии. Тэрэ грамота соо 1372-дохи Кутузовай, Богдан Хмельницкиин орденгуудтай зенитно-артиллерийскэ гвардейскэ полкын Номгон Донһоо эхилээд, Дрезден хүрэтэр туйлаһан дайшалхы замынь хүсэд бэшээтэй, мүн энэ полк Верховно Главнокомандованиһаа 97 дахин һайшаалта магтаалда хүртэһэн байха юм.
   Балдан Юндунов дайсаниие даралсажа ерээд байхадаа, колхозойнгоо ажалда хабаадаһан байна: хоёр жэл тухай дарханай бригадада хүдэлѳѳ, удаань зургаан жэл үхэршэнѳѳр ажаллаа, һүүлдэ арбан найман жэл хонишоноор хүдэлѳѳд, 1971 ондо наһанай амаралтада гараһан юм. Мүнѳѳ Ононой бааза дээрэ ажаһуужа байнхай.

1975 оной мартын 18.

You have no rights to post comments