Магаданай, Сахалинай, Амарай можонуудһаа, Примориин, Камчаткын, Хабаровскын, Үбэр Байгалай хизаарнуудһаа, Буряад, Саха-Яхад оронуудһаа тамиршад ерэжэ, эрхимүүдээ элирүүлһэн байна.
Үбэр Байгалай хизаарай, мүн тойрогоймнай түүхэдэ түрүүшынхеэ эмхидхэгдэһэн иимэ үндэр хэмжээнэй мүрысөөн миин байтараа Агада үнгэргэгдэшоогүй. Нютагтамнай столой теннис хүгжэлтын замдаа, олон үхибүүд тамирай энэ секцидэ ябана. Холын мүрысөөнүүдтэ нютагаа, нэрэеэ нэрлүүлһэн тамиршад олон юм. Жэшээлбэл, Дондок Аюров, Туяна Будаева, Цырен Даржаин, Солбон Базаров ба бусад болоно. Дондок Аюров Агын тойрогһоо тамирай түрүүшын мастер болоһон габьяатай.
Тус мүрысөөндэ Буряад оронһоо ерэһэн эдир теннисистнүүд эрхим үрэ дүн харуулжа, түрүүшын һуурида гараһан байнад. Тойрогой һоригшод Любовь Дугарова, Булат Аюров гэгшэдэй шабинар - Болот Жигмитов, Жалсарай Мыдыков ба бэшэ тамиршад нэрэ хүндэеэ зоригтойгоор хамгаалаа. Теэд... Үргэлжэлэлынь "Толон" hониной №13 дугаарта.

You have no rights to post comments