Энэ түрнир Агуу Илалтын 75 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан юм. Наадагшад орг. взносой мунгэ түлэнгүй мүрысөөндэ хабаадахаар аргатай. 

"Забайкалиин хизар дотор киберспорт хүгжөөхэ, энхэ элүүрые сахиха болон Агуу Илалтын дурасхаал гамнаха гэһэн түсэбүүдыу табяд энэ мүрысөөн үүсхэнэбди. Арад зониие энэ коронавирус хамшагтай үедэ гэртэй һуужа, кибер мүрысөөнүүдтэ хабаадагты."-гэжэ хизаарай тамирай яаманай хүтэлбэрилэгшэ хэлэнэ.

Мүрысөөндэ 26 можо хабаадаха. Можо соо 3 хун байха. Тамиршад 12 наһатайһаа дээшэ байха еһотой.

Майн 10-да 16:00 сагта мүрысоон эхилхэ. Нааданууд "ВКонтакте. Федерации компьютерного спорта Забайкальского края" интернедэй хуудһанда гарахаар хараалагдана.

Турнирэй иллагшад 24 мянган солхоб абаха, хоеродохи һуури эзэлэгшэд 15 мянгада хүртэхэ, гурбадахи һуурида гараһанууд 9 мянгада хүртэхэ.


You have no rights to post comments