Нютаг хүбүүмнай һүртэй гоё тулалдаанда Кабардино-Балкариин түлөөлэгшэ, Санкт-Петербургын дайшалхы самбаар абарга Арсен Шибзуховые диилээ. Энэ дайшалхы тулалдаан июлиин 18-да болоо.

Тулалдаанай эхиндэ А.Шибзухов Занданиие үбдэгөөрөө шангаар сохижо үрдеэ, тиигэбэшье З.Цыденов сүхэрөөгүй, уулзалгын ябаса гартаа абажа, урдаһаань тэмсэгшые хэбтүүлжэ шадаа.

Тулалдаанай урда тээ уулзагшадтай танилсуулхадаа, M-1 Global аккаунт согоо иигэжэ бэшэһэн байна:

«Улаан-Үдын Зандан Цыденов тулалдаануудта дүршэлтэй болоһон тамиршан: тэрэ бүхэ барилдаагаар болон дайшалхы самбаар спортын мастер, армейскэ гар тулалдаагаар уласхоорондын хэдэн турнирай илагша. Тамиршан мэргэжэлтэ дайшалхы тулалдагшадтай табан уулзалга үнгэргэһэн, дүрбэ дахин илаһан, тиихэдээ гурбан тэмсэгшэдынь нокаудта ороһон байна. Baikal FC эмхиин абарга».   

MMA (англ. Mixed martial arts) гээшэ бокс, кикбоксинг, джиу-джитсу, каратэ г.м. дайшалхы тулалдаанай хэдэн техникэ, шэглэл нэгэдүүлһэн холимол дайшалхы искусство болоно бшуу.

Комментарии   

0 #1 OlgabussyHE 20.07.2020 12:48
Цена сообразно заработку для одностраничных сайтах - Товарный инструмент
Невознаграждаемый онлайн-мастер-класс который научит вас точно запустить товарный бизнес с Китаем.
На знаток классе вы узнаете будто выбрать товар, получите пошаговый план сообразно запуску бизнеса, создадите одностраничный интернет лабаз и заработаете первые капитал!

Передовой Курс по заработку на одностраничных сайтах

You have no rights to post comments