Шэтын гүрэнэй конюшниин талмай дээрэ сентябриин 24-дэ болоһон Үбэр Байгалай хизаарай амбан захирагшын Кубогта хүртэхын түлөө мори урилдаанда Рио Вейзер гэжэ хээр азарга түрүүлжэ ерээ.

Хизаарай хүдөө ажахын сайд Денис Бочкарёвой хэлэһээр, хизаарай Засагай газарай Ехэ шан - хизаарай амбан захирагшын Кубогта хүртэхын түлөө Үбэр Байгалда түрэһэн холимол шуһатай үүлтэрэй 4-тэй ба дээшэ наһанай морид урилдаа. Энэ урилдаанай 2400 метрэй зайе бултанһаа түргөөр шодоог Базар Дашиевай жолоодоһон Агын конюшниин Рио Вейзер азарга (һоригшонь - Булат Базаров) гаталаа. Тэрэ ехэ дүршэлтэй шодоог, Шэтын Сергей Старицынай эмээллэһэн Дарк Эльфые ахин гаража, мори урилдаанда дуратайшуулай һанаалдяашьегүй ушар болоо. Мори урилдаанай гол шан хизаарай Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо Александр Бардалеев барюулһан байна.

 

Агын конюшниин моришодто гол шан А.Бардалеев барюулба.

 

 Бүхыдөө энэ 45-дахи мүрысөөндэ зургаан зайда арбан нэгэн урилдаан эмхидхэгдээ. Хизаарай моришодһоо гадна буряад Уласай, Амарай можын түлөөлэгшэд хабаадаа.

Мүрысөөн амбан захирагшын дэмжэлтээр ба хизаар хүгжөөлгын жасын, «Удоканай зэд» компаниин хабаадалгатайгаар үнгэргэгдөө.

Дарима БАЗАРОВА.

You have no rights to post comments