Сентябриин 1-һээ Агын тойрогой һургуулинуудай 1-4-дэхи ангиин һурагшадта, үхибүүн бүхэндэ үдэрэй 70 солхообой сэнтэй эдеэн бэлдэгдэхэ. Тэрээн соо ундан ороногүй.

Тиигэжэ тойрогой һурагшад - 6000 гаран хүүгэд - үдэрэй нэгэ дахин халуун хоол бариха аргатай байха юм.

Мүнөө жэл Үбэр Байгалай хизаарай һурагшадай халуун хоолдо 343 сая түхэриг һомологдонхой.

You have no rights to post comments