Декабриин 29-дэ педсовет зарлагдажа, һургуулиин директор, номой сангые даагша болон буряад хэлэнэй багша «Толондо» захил, газетын һайн таланууд тухай зарлалгын ажал болоод элидхэлнүүдые хээ.

 

"Барбаадай" гэһэн нюур хүүгэдэй анхарал татадаг.

 

Хэды багшанар захил хэнэб гэһэн тоо баримтануудые номой сангые даагша Маргарита Батоцыреновна Аюшиева хэхэдээ, 20 багшанарай 14-иинь лэ мүнɵɵ дээрээ захил хэнэ гэжэ мэдээсээ. Энэ баримта муу бэшэ, харин түрэл хэлэтэ газетэеэ булта захиял гэжэ уряалаа. Энэ уряаень директор болоод буряад хэлэнэй багша дэмжэһэн байна. Эсэстэнь эхэ хэлэтэ, үнгэтэ, удхынгаа талаар дээдэ хэмжээнэй газетэеэ захиха, уншаха гэһэн шиидхэбэри багшанар абаа. Хүн бүхэнэй һонирхол татаһан материал олдоод лэ байха гэлсэһэн байна. Хүүгэдтэмнай тон хэрэгтэй газетэ, гэр бүлɵɵрɵɵ, класс классаараа уншалга эмхидхэхэ хэрэгтэй, тиигээгүй һаа, хүүгэд уншанагүй, харин һонирхуулбал, уншадаг болохонь лабтай. Мүнɵɵдэрэй байдалаар, 22 багшанар булта захил хэдэг болоо.

Үбэлэй амаралтын һүүлээр, январиин 19-30 болотор 6-9-дэхи классуудай бүхы һурагшадай хоорондо «Толон» газетэ тухай найруулгануудай конкурс эмхидхэгдэжэ, илагшад: 1-дэхи һуури эзэлһэн Дабаа Цыдыпов (7-дохи анги), удаадахи һууринуудта хүртэһэн Инга Чимитова ба Олег Жамбалов (хоюулаа 9-дэхи ангиин) урмашуулагдаһан байна.

Буряад хэлэнэй мэдээжэ багша Билигма Баторовна Болотова хэшээл болоод хэшээлһээ гадуур ажалдаа «Толон» газетын материалнуудые үргэнɵɵр хэрэглэдэг заншалтай. Жэшээлбэл, 5-дахи класста  «Барбаадай» нюур, зарим хэшээлнүүдтэ «Буряад-ород толи», «Аман зохёол» хэрэглэдэг байна. Шэнэ дугаарай гарахада, 5-7-дохи классуудта хэшээлэй эхиндэ багша танилсуулгын (обзор) ажал 5 минутын турша соо ябуулдаг, харин 8-11-дэхи классуудай һурагшад энэ ажал ээлжэлэн хэдэг байна. Иимэ ажал ябуулхада, класс бүхэндэ нэгэшье һаа уншаһан, газетэ иража хараһан хүн байдаг. Уншаһан хүн урмашуулагдадаг, багшын магтаалда хүртэдэг. Саашань хүүгэд гэртээ газетэ уншаха даабари абадаг.

 

«Хэшээлдээшье, аман зохёолой бүлгэмэй нааданда ёһо заншалаар, жэшээнь, бүһэ бүһэлхэ, дэгэл хадагалха, үһэ хайшалха, Сагаалган г.м. тухай толилолгонуудые уншаад, зүбшэн хэлсэжэ, зүжэг нааданда, ажабайдалдаа хэрэглэхые оролдодогбди. Мүнɵɵ жэлэй Сагаалганда аман зохёолой бүлгэмэйхид эдэ материалнуудаар мастер-классуудые үнгэргэхэ юм, - гээд, Билигма Баторовна үргэлжэлүүлнэ: «Толон» газетэдэ элдэб сэдэбүүдтэ зохёон гаргаһан ламинированнэ дидактическа материалнууд тон хэрэгтэй. Жэшээнь, Экологиин жэлдэ «Ургамал» гэһэн сэдэбээр стенд бэлдээбди, хүүгэдтэ экскурси үнгэргөөбди. Ургамалай нэрэнүүдые ородоор ба буряадааршье мэдэхэ болоходомнай, аша туһатай. Энэ материалаар хизаарай конкурсдо хабаадажа, экскурсовод басагамнай 2-дохи һуури эзэлээ бэлэй. Хүүгэдые буряад хэлэн болоод литератураар олимпиадада бэлдэхэдэ, «Толоной» гаргаһан эдэл ламинированнэ материалнууд хэрэгтэй болодог».

You have no rights to post comments