Урта һууринай «Радуга» сэсэрлигэй хүдэлмэрилэгшэд хүүгэдые хүдөөгэй ажалтай танилсуулдаг һайхан заншалтай. Энэ үйлэ хэрэгыень зохидшоохоор, дэмжэхээр. Эндэ хүмүүжүүлэгшээр дүшэн гурбадахи жэлээ хүдэлжэ байһан РФ-гэй ниитэ һуралсалай хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ Елена Цырентароватай уулзаһан байнаб.

 

Е.Цырентарова хүмүүжэмэлнүүдтэеэ таряалан дээрэ.

 

Елена Цырентарова Улаан Сүхын аймагай Бурсомон нютагта 1955 оной сентябриин 30-да Константин Цырентаровай зургаан хүүгэдэй дүрбэдэхинь боложо түрэһэн. Эхин ангиин һурагша ябахадаа, гэртэхинтэеэ Могойтын аймагай Хара-Шэбэр зөөжэ ерэһэн байна. Хара багаһаа жаахан үхибүүдтэ эльгэтэй, тэдээнтэй сагаа үнгэргэхэ дуратай  байжа, 9-дэхи ангиин һүүлээр Шэтын багшанарай училищида һураад, хүүгэдэй сэсэрлигэй хүмүүжүүлэгшын  мэргэжэлтэй гараһан юм.  Ажалайнь намтар Хара-Шэбэрэй сэсэрлигтэ эхилээ. Хоёр жэл хүдэлөөд байхадань, Могойтын аймагай һуралсалай таһаг залуу мэргэжэлтэниие Уртын сэсэрлигэй хүмүүжүүлэгшээр эльгээгээ. Тиигэжэ Елена Константиновна 1977 оной сентябриин 1-һээ ажалда ороһоор, мүнөө болотор эндээл хүдэлнэ. Мүнөө ахалагша бүлэгэй хүүгэдые абаад ябана. «1986 он болотор сэсэрлиг хуушан байшан соо байгаа, тиихэдэ элдэб наһанай хүүгэд ори ганса бүлэгтэ ябадаг байгаа, би гансаараа хүмүүжүүлэгшээр ажалладаг һэнби. Жэл соо 7-8 хүүгэд сэсэрлиг дүүргэдэг бэлэй. Мүнөө сэсэрлигтэ хүүгэдэй саг зуура ябаха бүлэг эмхидхэгдэһэн, бүхыдѳѳ дүрбэн бүлэгтэ 70 хүүгэд ябана», - гэжэ хүмүүжүүлэгшэ хөөрэнэ.

43 жэлэй туршада хүүгэдтэй хүдэлжэ байһан дүй дүршэлтэй Елена Константиновнагай хүмүүжэмэлнүүд алишье талаар бэлигтэй юм. Һүүлшын жэлнүүдэй дүнгүүдые абаад үзэхэдэ, үхибүүд ялас гэмэ амжалтануудые туйлаһан байна. «2017 ондо хоёр хүмүүжэмэлнүүдни шашкаар аймагай мүрысөөндэ нэгэдэхи ба хоёрдохи һууринуудые эзэлээ бэлэй. Мүнөө жэл баһа нэгэ басагамнай түрүүшын һуурида гараа. Уранаар уншалгын «Барбаадай» гэһэн аймагай конкурсдо хоёр хүмүүжэмэлнүүдни: Аюша Гончиков - түрүүшын ба Соёл Цыденжапов хоёрдохи һууринуудые эзэлээ. Нёдондо жэл Вика Дондокова «Барбаадай» конкурсдо хабаадажа, аймагай ба тойрогой илагша болоо һэн. Тойрогой «Талын аялгаханууд» конкурсдо аймаг соогоо Сэлмэг Шойдонова Ирина Шоглино хоёр 3-дахи һууринуудта гараа. 

Хүүгэдэй сэсэрлиг Елена Константиновнада хоёрдохи гэр мэтэ болоһон, 43 жэлэй туршада үдэр бүри эдэ олон хүүгэдэй ерээдүйн бата бэхи һуури табилсажа  байна ха юм. Зураглалайм геройн ажамидарал ажалтаяа хүрмэлдэшэһэн, тиимэһээ хөөрэлдөөмнай өөр тухайнь бэшэ, зүрхэ сэдьхэлээрээ түрэл болоһон сэсэрлигэйнь ажабайдал, хүмүүжэмэлнүүд руунь шэглүүлэгдэшэнэ.

Америкын гүн ухаатан, багша Джон Дьюи иигэжэ хэлэһэн байдаг: «Хэрбээ мүнөөдэр  хүүгэдые үсэгэлдэрэйхидэ адляар һургаа һаа, бидэ тэдээнһээ үглөөдэрыень хулуунабди». Тиимэһээ сэсэрлигэй хүмүүжүүлэгшэд сагай эрилтээр шэнэ онол аргануудые хэрэглэн хүдэлдэг юм. «Хүдөөдэ байгаа хадаа хүүгэдые хүдөөгэй ажалтай танилсуулха зорилготойгоор сэсэрлигэй хүдэлмэрилэгшэдэй, гэртэхинэй хүсөөр эд бараа, бүхы хэрэгсэлнүүдые бэлдэһэмди. Үхибүүдтэ уридшалан хүдөөгэй ажабайдал, арадайнгаа соёл, табан хушуун мал, ургамал ургуулга г.м. тухай мэдэсэ үгэдэгбди, тиигээд хүүгэд тэдэниие бодото байдал дээрээ хэрэглэжэ наададаг шуу.

 

Программын эрилтээр, үхибүүдые 5 наһанһаань эхилээд, гэртэхинэйнь мэргэжэлдэ ба сэсэрлигэй хүдэлмэрилэгшэдэй ажалда һонирхол түрүүлнэбди, хүүгэдые дадхаажа, аба эжыдээ туһа хэжэ байхыень һурганабди…»

Дэлгэрэнгыгээр 10-дахи дугаарта.

Энэ хаягаар электронно захил хэхэ аргатайт: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

You have no rights to post comments