Билигма Батордоржиевнагай тэмдэглэһээр, үнгэрэгшэ жэлдэ цифровой арга боломжонуудые хэрэглэлгэ 6 дахин дээшэлээ. Энэнь эмхинүүдэй сайтнуудта болон социальна сеть соо оролго болоно. Эндэһээ уламжалан, соёлой эмхинүүдтэ, үндэһэн соёл хүгжөөлгын түбтэ номуудые, нютаг ороноо шэнжэлэлгын литература, музейн экспонадууд болон архивай материалнуудые буряад хэлэтэ тайлбаритайгаар цифровой болгохые эмхидхэхэ хэрэгтэй гэжэ хэлэгдээ.
  Буряад хэлэ зандань үлөөхэ, хүгжөөхэ бүлэг хэмжээ ябуулгануудые Агын Буряадай тойрогой Түлөөлэгшэдэй суглаан дээрэ зүбшэгдэһэн. Нэгэдэхеэр, жэл бүри хэмжээ ябуулгануудай тоо, мүн хабаадагшад, эмхидхэгшэд олошорно. Хоёрдохёор, буряад хэлэнэй хэрэглэлгэ үргэдхэхэ хэрэгтэй гэжэ тэмдэглэгдээ. Наадануудые, тамирай мүрысөөнүүдые, үндэһэн соёлдо хабаатай зүблөөнүүдые буряад хэлэн дээрэ үнгэргэхэ эрилтэнүүд табигдаа. Тойрогой заншалта эрдэмэй-дүршэл абалгын конференци 10-аад жэлэй туршада түрэлхи хэлэн дээрэ үнгэргэгдэдэг. Агын социальна һалбариин ажалтадай мэргэжэл дээшэлүүлгын институдай болон буряад соёл хүгжөөлгын түбэй хүдэлмэрилэгшэдэй буряад хэлэ шудалалгаар элдэб мониторинг эмхидхэхэнь шухала, гэртэхинтэй эрхимээр ажал ябуулха хэрэгтэй гэжэ хэлэгдээ.
   Б.Будаевагай хэлэһээр, социальна сеть соо, олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдтэ медийнэ нюурнуудай, хүтэлбэрилэгшэд болон суута нютагаархидай түрэлхи хэлэеэ дэмжэхэ хэмжээнүүд шухала юм. Мүнөө Агын телевидени буряад хэлэн дээрэ шэнэ цифровой формадаар долоон хоногой хоёр дахин гарана, үшөө Россия-24 каналда субботын дамжуулга амаралтын үдэр дабтагдадаг. «Олон хүтэлбэрилэгшэд олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдтэ ажал тухайгаа мэдээсэл үгэхэ харюусалгатай аад, дурагүй гү, али бэлэн бэшэ байна. Бүхы буряад үндэһэтэ орон нютагууд соо түрүү, шухаг хэблэлнүүдэй нэгэн болохо «Толон» газетэ дэмжэхэнь шухала гэжэ анхаралаа хандуулая. Жэлэй эхиндэ шэнжэлэлгэ хэхэдэ, захилай тоо жэл бүри доошоо унана. Хэрбээ һалбаринуудаар харабал, тойрогой эрдэм һуралсалай хүдэлмэрилэгшэд 308 экземпляр захина, соёлой һалбариинхид – 32-ые. Буряад хэлэн дээрэ хүүгэд, гэртэхин литератураар хангагдана гү гэжэ хүтэлбэрилэгшэдэй анхаралаа хандуулхыень гуйнаб. Һуралсалай эмхи бүхэндэ, номой сангуудта, һургуулинуудта, сэсэрлигүүдтэ, гэртэхиндэ буряад хэлэтэ газетэ байха ёһотой», - гэжэ Билигма Батордоржиевна тэмдэглээ.

You have no rights to post comments