Бүлэг хуhан соо, дүтэхэнэ
Бүхэли үдэршье hууха hэм.
Түйсөөр дүүрэн гүлзөөргэнэ
Түүгээд гэртээ бусаха hэм.
Эдеэд үзэхэдөө мэдэбэб:
Энэншье, тэрэншье амтатай.
Тиигэhээр сагаа үнгэргэбэб.
Теэд… түйсэм дүүрээдүй, яалтайб?

 

Арсалан Жамбалон.

You have no rights to post comments