Мартын 23-25-ай үдэрнүүдтэ Могойто тосхоной «Баяр» байшан соо Бүхэроссиин хэмжээнэй тамирай һайндэр дахяад эмхидхэгдээ.

   Хатан эжы гэгдэһэн Онон гол Хүһөөшэ нютаг хүрэхэдөө, зүүн һалаагаа хүбэлзүүлэн, талын амитадые ундалуулан үршөөдэг. Хүһөөшынхид нютаг һууриндаа дүтэ һалааень гол гэхэ, харин Онон гээд саанахииень нэрлэхэ.

Июлиин 9-дэ Эрхүү хотын «Труд» стадион дээрэ Бүгэдэ буряадай «Алтаргана» нааданай хаалга үнгэргэгдөө. 

 

График

предоставления бесплатной печатной площади для размещения агитационных материалов избирательных объединений, зарегистрировавших краевые списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва

Монголой хилэ дээрэ үнэн болоһон ушар. Нэгэтэ хилын харуулшад манай тала дайдаар хулгайгаар тарбагануудые агнаhан монголнуудые бариhан ушартай. Хүршэ гүрэнэй хилэ эбдэгшэд «Москвич» авто-унаадаа hуугаад, тэрьедэхэ hэдэлгэ хэhэн гэдэг. Хилын харуулшад араhаань ородой джип - УАЗ машинаар намнажа, монголнуудай «Маргаринай» сахариг ба мотооройнь картер хоёрые сүмэ буудажа тогтообо ха...