Түрүүшынхеэ Агадамнай Алас Дурнын федеральна тойрогой шангай һуури эзэлхын түлөө эдир тамиршадай хоорондо столой теннисээр үнгэргэгдэһэн мүрысөөн түүхэдэ үлэбэ гээшэ. Аяар холын Сахалин, Камчатка ба бусад холын нютагуудһаа эдир тамиршад гэртэхинтэеэ, һоригшодтоёо ерэжэ, Ага нютагыемнай хараһан байна. Мүн Ага нютагһаа уг гарбалтай, мүнөө хотодо ажаһуудаг нютагай зон ерэжэ, мүрысөө хараа бшуу. Будалан нютагта тоонтотой, Улаан-Үдэ хотодо ажаһуудаг тамиршан, һоригшо Дашицырен Дамдиновтай уулзажа, столой теннисэй хүгжэлтэ, мүрысөөн тухай ба бусад һонин асуудалнуудаар хөөрэлдөө хээбди.

Хүндэтэ үхибүүд! Эгээл мүнѳѳ түл абалгын хаһа эхилэнхэй, хонишодой буусануудаар эхэ хонид хурьгалжа байна. Нарай хурьгадые яажа тэжээхэб гэжэ Могойтын аймагай «Хара-Шэбэр» ажахыда түрүү хонишоноор дүшэ гаран жэлдэ хүдэлжэ ябаһан Светлана Маркелова хөөрэнэ.

О.Батоцыренов.

   Апрелиин 13-да мэдээжэ баршан Очир Батоцыренов Урда-Агын һурагшадта соло дуудалгаар мастер-класс үнгэргэбэ. 

«Дуйнхор» дуган Агинского дацана.

   В истории Агинского дацана важное место занимал храм Дуйнхор, воздвигнутый в 1811 г., впоследствии он был заново построен усилиями прихожан, особенно большое усердие проявили люди из рода сагаангууд.

Улаан-Үдэдэ 1973 ондо хэблэгдэһэн номой гадар.

   Буряад хэлэтэ түрүүшын роман - Жамсо Тумуновай «Нойрһоо һэриһэн талые» Буряадай номой хэблэл 1949 ондо гаргажа, буряад уран зохёолдо шэнэ хуудаһа нээһэн, уран зохёолой хүгжэлтэдэ ехэ нэмэри оруулһан юм.