Буряад ород хоёр хүбүүд артист болохоёо мэргэжэлтэ һургуулида оробо. Эдэ хоёр тайзан дээрэ хүхилдэнэ, шууялдана. Буряадынь тоомоо таһаржа, байд гээд лэ «урагшаа» гэжэ һүхирнэ. Ородынь байһаар досоогоо һэжэг түрэжэ, «байза, энэмни юун болотороо нэгэ үгэеэ хэдэн дахин дабтанаб даа. Намаяа наадалнагүй бэзэ» гэжэ бодоод, «урагшаа» гээшэш юун гэнэб» гэжэ һураба. Буряадынь: «Урагшаа» гээшэш «вперёд» гэнэ гээшэ» гэжэ хэлээд, тайзан дээгүүр «Урагшаа!», «Урагшаа!» гэжэ ябаһаар, тайзан дээрэһээ урагшаа унашаба. 

   Валентина ЦЫРЕНЖАПОВА.

   Хүн дэлхэйдэ мүндэлхэдөө, өөрын болбосорһон үйлын үрөөр түрэдэг.

   «Красотка» гэһэн киногой гол герой Джулия Робертс Монголой уудам талаар ябаһанаа интернедтэ табиһан байдаг. 

   Хүндэтэ Үбэр Байгалай хизаараар дид хамба Цырен ламхай, 

   Агын дасанай шэрээтэ Бадма ламхай болон 

   Агын Буряадай тойрогой дасан дугануудай санаартан! 

   Та бүгэдэниие гарахаяа байһан модон хүхэ Луу жэлээр хани халуунаар амаршалнабди! Элүүр энхые, энхэ тайбан байдал хүсэнэбди. Арад түмэниие гүн ухаанай дээжэдэ хүртөөжэ, эхэ зургаан зүйл хамаг амитанай түлөө буянта хэрэгээ үнэн сэхээр үйлэдэжэл ябыт даа. 

    «Толон» һониной редакци.

                          * * *

   Һүдэнтын 1964 ондо түрэһэн хүбүүд, басагадаа хүхэ модон Луу жэлээр амаршалнаб. 

   Үетэн нүхэднай жэлээ оруулжа, 60 наһандаа ерэбэ. Энэ жэлдэ ажалдаа амжалтатай, омог дорюун, хүсэhэн хэрэгээ бэелүүлхэ шадалтай ажаhуухамнай болтогой!

    Гарма Батоевтоной гэр бүлэ.

- Юундэ толгойгоо боогообши? – гэжэ Баир Дугарһаа һураба. 

Тиихэдэнь тэрэнь:

- Боргооһон хазажархёо, - гэжэ харюусаба. 

Баир бүри гайхаһандаа:

- Боргооһон иимэ шангаар хазахагүйл, - гэбэ. 

- Ахамни боргооһоной һуугаад байхые хараад, модоор сохижорхёо, - гэжэ мэдүүлбэ.

* * * 

Залуухан аба нарайлалгын газар ерэбэ. 

Урдаһаань эмнэлгын сестра гараад: 

- 3700. Хүбүүтэй болоот, - гэжэ дуулгаба. 

Тэрэ хүн хармаан сооһоо мүнгэ гаргажа: 

- Һанагшаһаамни үшөөл үнэгүй лэ, - гэбэ. 

Валентина ЦЫРЕНЖАПОВА.