Мой рассказ о тёплом времени года. Эти воспоминания согревают душу и есть надежда, что они будут интересны и читателям. Летом 2023 года исполнилась моя давняя мечта съездить на Байкал и остров Ольхон. 

   (Үргэлжэлэл. Эхиниинь 45-дахи дугаарта).

   65 лет назад знаменитый советский археолог, историк и этнограф, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, автор многочисленных исследований по истории первобытного общества, академик, учёный с мировым именем Алексей Павлович Окладников возглавил раскопки в местности Бурхатуй в будаланской степи. 

Зүүн Монголоор энээнһээ түрүүн нэгэ дахин ябагдаһан байна. 2014 ондо «Минии Буряад» сэтгүүлэй ажалтадтай Монголой зүүн урда захада оршодог Хэнтэйн аймагай Дадал сомон хүрэһэн байнабди. Тиихэдэ газарай захада хүрэһэн мэтэ байгаа бэлэй. Бусаха замдаа аймшагтай ехэ аадар бороодо орожо, харгыгаа таамаглажа байжа ерээ бэлэйбди. Талада бороодо сохюулха гээшэ аймшагтай байгаа һэн. Дээрэһээ адхарһан бороогой уһан тэрэ дороо газартаа шэнгэнэгүй, түмэр хүлэгөө зааха хурдадхаха гэхэдэшни, халтиржа, һөөргөө харана. Сугтаа ябаһан нүхэдни: «Дахин иишээ хэзээдэшье ерэхэгүйбди!» – гэжэ һанаашалаа. Нэгэ хэды сагай ходорон ошоходо, дэлхэй дүүрэн суутай Дорнодой тала хараха, нэгэтэ шуһа мяхан аха дүүнэртэеэ уулзаха дуран хүрэбэ.

   «Барас, арсаланай шэнжэтэй, бадма лёнхобын hүлдэтэй, баяжаха, hалбарха, бадарха, дэлгэрхэ заяатай газарта гэр бодхоожо, батажан хүгжэхэтнай болтогой!» - гээд урдын буряад-монголшууд үреэдэг байhан заншалтай.