Вниманию наших читателей представляем некоторые публикации из книги краеведа, доктора технических наук, профессора Владимира Цыбикдоржиева «Прародина хори-бурят – Наян-Наваа», которая увидела свет в 2022 году. 

Если говорить о самой книге, то она посвящена поиску легендарной прародины хори-бурят Наян-Наваа. При поддержке Всебурятской ассоциации развития культуры в издаваемой книге собраны воедино все материалы по Наян-Наваа известных учёных-историков и любителей старины Бурятии, Монголии и Внутренней Монголии КНР.

Урдын урда сагта хүдөө нютагуудаар суута, хүндэ диилдэдэггүй бүхэшүүл тухай онтохон, домогууд байха. Онтохондо ороогүй, домогто бэшэгдээгүй, үнэхөөрөө манай тойрогто ажаһууһан, холо ойгуур суутай абарга бүхэ байһан юм.

   (Түгэсхэл. Эхиниинь 45-47-дохи, 49-50-дахи, 2024 оной 3-10-дахи дугаарнуудта). 

   Гороогой һүүлээр

   Шухала зорилгоёо дүүргэхэдээ, сэдьхэл тэнюун, бэе хүнгэн болоно. Гороогой һүүлээр Манасаровар нуур ошообди. Түбэдүүд тэрэниие 5 үдэр гороолдог. Энэ нуурые Кайлас уула шэнги өөрын элшэ хүсэтэй гэжэ хэлэдэг байна. Нангин нуурай уһан аршаан мэтээр хүнэй бэе арюудхадаг. 

   (Үргэлжэлэл. Эхиниинь 45-47-дохи, 49-50-дахи, 2024 оной 3-7-дохи дугаарнуудта). 

   Гандан дасанда

   Сентябриин 16-ай үглөөгүүр Һаса хотоһоо хойшоо 90 модо зайда, Вангбур хадада нэмжыһэн Гандан дасан ошобобди. Энэ дасан далайн нюрууһаа 4300 метр үндэртэ байна. Хэдэн үеын хугасаада хэмжүүрээрээ хото шэнги ехэ болошоһон дасан һүрөөтэй даа.

   Харгынь һайн, жэгдэ. Автобус хада өөдэ жүдхэжэ мэдэнэ. Дасанай дэргэһээ оршон тойронхи байһан үзэсхэлэн һайхан байгаали һайхашаахаар. Томо хадануудай хоорондо нэмжыһэн тосхонуудай байшанууд харагданашьегүй. 

   Мой рассказ о тёплом времени года. Эти воспоминания согревают душу и есть надежда, что они будут интересны и читателям. Летом 2023 года исполнилась моя давняя мечта съездить на Байкал и остров Ольхон.